Home  /  Bo`limlar  /  Qon tomir jarroxligi va buyrak trahsplantasiyasi bo`limi

Qon - tomir jarroxligi va buyrak trahsplantasiyasi bo`limi

Новый рисунокBO`LIM RAXBARI: t.f.d, professor, O`zR Davlat mukofotining sovrindori Baxritdinov Fazlitdin Shamsutdinovich

Bo`lim 25 koykaga mo`ljallangan

Bo`lim mudiri t.f.n, Suyumov A.S.

Telefon + 998 71-277-26-16. E-mail atsuyumov@rambler.ru

Bo`limda bir yilda 600 tadan ortiq jarroxlik amaliyoti bajariladi.

Bo`limda xirurgik davolashning dolzarb yo`nalishlari:  

bosh miyada surunkali qon aylanishi etishmovchiligi  aorta koarktatsiyasi,

buyrak usti bezi va buyrak arteriyalari kasalligi bilan bo`shliq simptomatik arterial gipertenziyasi

  • Новый рисунок (40)qorin aortasi va uning tarmoqlarining kasalliklari  
  • qo`l va oyoqlarning surunkali ishemik kasalliklari  
  • turli arterial havzalarning qo`shma zararlanishlari  
  • vena sistemasidagi kasalliklar  
  • magistral arteriya va vena tomirlaridagi shoshilinch kasalliklari  
  • qon tomir tug`ma nuqsonlari  nospetsifik aortoarteriit
  • surunkali buyrak eteshmovchiligi terminal bosqichi (tirik qarindosh donordan buyrak transplantatsiyasi)  

KAROTID ENDARTEREKTOMIYA

Новый рисунок (3) Новый рисунок (4) Новый рисунок (5)

ICHKI UYQU ARTERIYASI REDRESSASIYASI

Новый рисунок (6) Новый рисунок (7) Новый рисунок (8)

UYQU VA O`MROV OSTI ARTERIYASI AUTOVENOZ SHUNTLANISHI

Новый рисунок (9)Новый рисунок (10)

UYQU VA O`MROV OSTI ARTERIYASI ANASTOMOZI

UMURTQA ARTERIYASIDAN TRANSO`MROV OSTI ENDARTEREKTOMIYASI

Новый рисунок (13)Новый рисунок (14)

UMURTQA ARTERIYASI O`ZANIDAN OCHIQ ENDARTEREKTOMIYASI VA AUTOVENOZ YAMOQ QO`YISH AMALIYOTI

  Новый рисунок (15) Новый рисунок (16)

UMURTQA ARTERIYASINI TIREOTSERVIKAL O`ZAN CHO`LTOG`IGA KO`CHIRISH

Новый рисунок (17)Новый рисунок (18)

UMURTQA ARTERIYASINI REZEKTSIYA QILISH VA UMUMIY UYQU ARTERIYASIGA REIMPLANTATSIYASI
Новый рисунок (19)Новый рисунок (20)

QORIN AORTASI INFRARENAL ANEVRIZMA REZEKTSIYASI 

 Новый рисунок (21) Новый рисунок (22)  Новый рисунок (23)Новый рисунок (24)

BIFURKATSION AORTA-SON PROTEZLASHI

Новый рисунок (25) Новый рисунок (26)     

BUYRAK ARTERIYASIDAGI REKONSTRUKTIV JARROXLIK AMALIYOTLARI

 Новый рисунок (29) Новый рисунок (30) Новый рисунок (31) Новый рисунок (32)

TIRIK QARINDOSH DONORDAN BUYRAK TRANSPLANTATSIYASI

Новый рисунок (33) Новый рисунок (34) Новый рисунок (35)

  AORTA YOYI TARMOQLARDA REKONSTRUKTIV AMALIYOTLAR
Новый рисунок (36) Новый рисунок (37) Новый рисунок (38) Новый рисунок (39)