Home  /  Bo`limlar  /  Rentgen - endovaskular xirurgiyava ritm kaslliklari bo`limi

Rentgen - endovaskular xirurgiyava ritm kaslliklari bo`limi

BO`LIM RAXBARI – t.f.d., professor Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Tel.: (9871) 230-49-72 e-mail: m_zufarov@mail.ru

Bo`limda 40 bemor o`rini mavjud. Kateter laboratoriyalar 2ta zamonaviy angiografik "Phillips" sistemalari va yurak aritmiyalarni elektrofiziologik tekshirish va ablatsiyasi uchun 3D navigatsiya xaritalash tizimi bilan jixozlangan.

Bo`limda turli xil (30dan ortiq) yurak ishemik kasalligi, tug`ma va ortirilgan yurak nuqsonlari, turli organ va sistema tomirlarining intervenitson amalyotlari jaxon standartlari darajasida amalga oshirilmoqda. Xar yili 3000dan ortiq angiografik tadqiqotlar va 1000dan ortiq endovaskulyar amaliyotlar bajariladi.

Новый рисунок Новый рисунок (1)

Новый рисунок (2) Новый рисунок (3)
Rentgen-endovaskulyar amaliyotlar turlari:

  • Yuak ishemik kasalligi bemorlarda yurak tomirlarni stentlash (chap koronar arteriya va boshqa mukammal shikastlanishlarni stentlash, shuningdek o`tkir miokard infarktida xam)
  • Yurakning mitral, aortal, o`pka arteriyasi klapanlari sikilishida ballon valvuloplastikasi, shu jumladan chaqaloq va go`daklarda interventsion amaliyotlar
  • Oyoq arteriyalarini angioplastikasi va stentlash, shu jumladan boldir va oyoq panjalari tomirlarida interventsion amliyotlar Uyqu arteriya stenozlarini stentlash
  • Yurak bo`lmachalararo defektlarini va ochiq arterial yo`lini transkateter usulida Amplattser okklyuderi yordamida berkitish va bartaraf etish
  • Kava-filtr implantatsiyasi
  • Jigar sirrozida transyugular venalararo portosistem shuntlash
  • Gipertrofik kardiomiopatiyada septal ablatsiya
  • Yurak elektrofiziologik tekshirish va aritmiyalarni ablatsiyasi
  • Elektrokardiostimulyator, kardioverter-defibrillyator implantatsiyasi 

Новый рисунок (4)Новый рисунок (5)Новый рисунок (6)

 

YURAK MITRAL KLAPANI STENOZINI BALLON VALVULOPLASTIKASI

Новый рисунок (7) Новый рисунок (8) Новый рисунок (9)

Новый рисунок (10) Новый рисунок (11)
ELEKTROFIZIOLOGIK LABORATORIYADA YURAKNING ELEKTROANATOMIK 3D XARITALASH

Новый рисунок (12)

ANGIOGRAFIK KATETERIZATSION LABORATORIYA
  Новый рисунок (14) Новый рисунок (13) 

Bo`lim mudiri professor M.M. Zufarovni Respublika Prezidenti I.A. Karimov tomonidan "Эl-yurt hurmati" ordeni bilan mukofotlanishi

Новый рисунок (15) Новый рисунок (16)